Sanktuarium Przemienienia Pańskiego

w Cmolasie

Fundacja stypendialna

Rekrutacja stypendialna na rok akademicki 2017/18

 

Społeczny Zarząd Fundacji im. ks. Wojciecha Borowiusza informuje, że można ubiegać się o stypendium na rok akademicki 2017/2018. Wszystkie potrzebne dokumenty można składać poprzez kancelarię parafialną w Cmolasie do dnia 12 listopada 2017 r. O stypendium może ubiegać się student studiów dziennych wyższej szkoły publicznej lub niepublicznej w Polsce, pochodzący z niezamożnej rodziny żyjącej w parafii Cmolas, który jest osobą wierzącą, wykazuje się dobrymi wynikami w nauce oraz nienaganną postawą moralną i społeczną,

Ubiegając się o stypendium należy złożyć:

  • wniosek o przyznanie stypendium (do Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej i Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Cmolasie),
  • życiorys,
  • kopię świadectwa dojrzałości (potwierdzoną przez władze szkoły średniej, której absolwentem jest student) lub kopię karty egzaminacyjnej(potwierdzoną przez stosowne władze wyższej uczelni),
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach rodziców i innych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Zainteresowane osoby – studentów lub ich rodziny – prosimy o terminowe złożeni stosownych dokumentów.

ks. Michał Bator

 

RYS HISTORYCZNY

 

W 1628 roku ks. Wojciech Borowiusz, dwukrotny rektor Akademii Krakowskiej (dziś Uniwersytet Jagielloński) założył w Krakowie fundację stypendialną, dzięki której dwóch studentów z parafii Cmolas mogło studiować na tejże uczelni. Po pewnym czasie fundacja popadła jednakże w zapomnienie.

26 maja 2004 roku, po 375 latach, na podstawie uchwały Senatu UJ reaktywowano fundację. W sierpniu roku 2004, podczas Uroczystości Odpustowych ku czci Jezusa Przemienionego prof. dr hab. Franciszek Ziejka, ówczesny rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, po wieloletnich staraniach ks. prałata Kazimierza Szkaradka uroczyście ogłosił wznowienie dzieła ks. Borowiusza oraz przekazał parafii akt reaktywujący fundację.

 

STRUKTURA FUNDACJI

 

W obecnym kształcie fundacja im. ks. Borowiusza jest prawdopodobnie jedyną w Polsce fundacją stypendialną, fundowaną przez wspólnotę parafialną. Fundacja wchodzi w skład małopolskiego Funduszu im. Stanisława Pigonia, nad którym patronat sprawuje Uniwersytet Jagielloński. Fundacja działa dzięki ofiarności parafian, róż różańcowych, księży oraz ofiarodawców indywidualnych spoza parafii, a jej ciałem nadzorczym jest Komitet Stypendialny, w skład którego wchodzą ks. prałat Kazimierz Szkaradek, pani Lidia Pietras, pan Mieczysław Łakomy oraz pan Tadeusz Kasza.

 

DZIAŁALNOŚĆ WZNOWIONEJ FUNDACJI

 

Pierwotnym zamierzeniem ks. Wojcie-cha Borowiusza było, aby stypendium umożliwiło dwojgu studentom z jego rodzimej parafii naukę na uczelni w Krakowie. Odnowiony fundusz stypendialny przeznaczony jest dla studentów studiów dziennych uczących się na wszystkich uczelniach w kraju, pochodzących z ubogich rodzin parafii Cmolas oraz wyróżniających się wybitnymi wynikami w nauce. O przyznaniu stypendium decyduje Komitet Stypendialny na podstawie średniej ocen kandydata oraz dochodów rodziny, a następnie wybór jest zatwierdzany przez rektora UJ.

W ubiegłych latach stypendium w wysokości 400zł przez okres 10 miesięcy otrzymywała jedna osoba, z racji faktu, iż reaktywowana fundacja musiała szukać źródła dochodów; jednakże idea ks. Borowiusza spotkała się ze zrozumieniem i ogromnym zaangażowaniem parafian i innych ofiarodawców, stała się integralną częścią dzisiejszego wizerunku Sanktuarium Przemienienia Pańskiego. Dzięki temu od przyszłego roku liczba stypendystów zostanie zwiększona o jedną lub dwie osoby.

 

PIERWSZE STYPENDIUM

 

Pierwsze wręczenie stypendium nastąpiło 13 grudnia 2004 roku w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rektor UJ, prof. dr hab. Franciszek Ziejka odczytał uroczyście akt o przyznaniu stypendium, a ks. prałat Kazimierz Szkaradek wręczył dyplom pierwszemu stypendyście z parafii Cmolas – Rafałowi Augustynowi, studentowi I-ego roku lingwistyki stosowanej (językoznawstwa stosowanego) na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Podczas uroczystości zostały również wręczone stypendia w ramach Małopolskiego Funduszu im. Stanisława Pigonia oraz Funduszu im. Królowej Jadwigi, które otrzymało ponad 300 studentów studiów dziennych magisterskich z różnych uczelni w kraju. Następnie rozdano stypendia dla doktorantów oraz doktorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ceremonia wręczania stypendiów miała bardzo uroczysty charakter i odbyła się przy obecności telewizji regionalnej, a jej przebieg uświetnił występ uczelnianego zespołu pieśni i tańca.

W uroczystości tej wzięli udział delegaci z naszej parafii: ks. dziekan Kazimierz Szkaradek, pan Marian Salwik – redaktor prowadzący gazetki parafialnej „W Blasku Przemienienia” oraz pan Zbigniew Lubera – kierownik Domu Pomocy Społecznej.

 

KOLEJNE LATA DZIAŁALNOŚCI 

 

W roku akademickim 2005/2006 Stypendium im. ks. Wojciecha Borowiusza otrzymał ponownie Rafał Augustyn, student II-ego roku lingwistyki stosowanej na UMCS. Uroczystość wręczenia stypendium odbyła się 19 grudnia 2005 roku w auli Audytorium Maximum UJ, a przewodniczył jej nowo wybrany rektor - prof. dr hab. Karol Musioł. Podobnie jak w roku poprzednim w uroczystości udział wzięli rektorzy innych uniwersytetów w kraju, oraz ponad 300 studentów, doktorantów i doktorów, którym wręczone zostały stypendia. Całość uświetnił występ chóru uczelnianego.

Na uroczystości z naszej parafii obecni byli ks. Dziekan Kazimierz Szkaradek – inicjator reaktywowania funduszu stypendialnego, pan Józef Babiarz – dyrektor Publicznego Gimnazjum im. ks. Wojciecha Borowiusza w Cmolasie, pan Marian Salwik – redaktor prowadzący gazetki parafialnej oraz pan Zbigniew Lubera – kierownik DPS. Po uroczystości pan dyrektor cmolaskiego gimnazjum wręczył zaproszenie byłemu rektorowi UJ, profesorowi Franciszkowi Ziejce oraz obecnemu rektorowi, profesorowi Karolowi Musiołowi na uroczystość nadania Publicznemu Gimnazjum w Cmolasie imienia ks. Wojciecha Borowiusza.

 

Różaniec na dziś

 

Tajemnice Radosne

 

  • Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  • Nawiedzenie świętej Elżbiety
  • Narodzenie Pana Jezusa
  • Ofiarowanie Jezusa w Świątyni
  • Odnalezienie Jezusa w Świątyni

 

"Ci, którzy kochają różaniec, to są ci, co ratują świat"

 

Ochrona zabytków

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zabytkowy kościół. pw. Przemienienia Pańskiego w Cmolasie

 

Godziny otwarcia:

 

1) W  sezonie turystycznym od kwietnia do sierpnia w każdą sobotę i niedzielę od godz. 9.00 – 18.00. Poza sezonem turystycznym od września do marca obiekt czynny po wcześniejszej rezerwacja drogą telefoniczną 17 283 77 04 lub parafiacmolas@gmail.com).

 

2) Zwiedzanie w grupie z przewodnikiem (konieczna wcześniejsza rezerwacja drogą telefoniczną lub mailową).

 

3) Turyści indywidualni mogą skorzystać z pełnej oferty obiektu wraz z usługą przewodnicką w czasie uroczystości odpustowych 5-6 sierpnia  – o ustalonej stałej porze tj. 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 godz. Zwiedzanie w innym terminie z przewodnikiem  (konieczna wcześniejsza rezerwacja drogą telefoniczną lub mailową).