Sanktuarium Przemienienia Pańskiego

w Cmolasie

Nowenna

 

 

  

NOWENNA DO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

  

WEZWANIA POCZĄTKOWE

 1. Przyjdź, Przemieniony Chryste i pozostań z nami ......
  W. przyjdź. Panie Jezu.
 2. Przyjdź, by nas umocnić na chwilę pokusy .......
  W. przyjdź. Panie Jezu.

 

 1. Przyjdź, pomóż nam dźwignąć się z upadku ......
  W. przyjdź. Panie Jezu.
 2. Przyjdź, by dokonać w nas odnowy życia Bożego ......
  W. przyjdź. Panie Jezu.

  K. Przyjdź, pomóż nam w utrapieniach życia doczesnego ....
  W. przyjdź. Panie Jezu.

 3. Przyjdź i zaprowadź nas do żywota wiecznego ........
  W. przyjdź. Panie Jezu.

 

 

 

MODLITWA WSTĘPNA:

Panie Jezu Przemieniony! Uwielbiamy Cię w pokorze, klęcząc przed Twym cudownym obrazem, przez który rozdajesz niezliczone swoje łaski.

Uwielbiamy Cię na tym miejscu, gdzie tylu doznało Twojej opieki, miłosierdzia, pomocy i uradowani z pociechą wracali do swoich domów, wielbiąc Ciebie.

Jaśniejący Bóstwem Chryste! Wejrzyj na nas klęczących u Twych stóp, przemień zimne nasze serca, byśmy zawsze trwali w miłości ku Tobie.

Pomnóż w nas wiarę, byśmy w niej żyli aż do końca, wzbudź w nas nadzieję i zamiłowanie do Swoich przykazań.

Panie nasz Boże! Spraw to, abyśmy poznali, że z pomocą Twojej łaski możemy wyzbyć się wszelkich wad i grzechów.

Gdy Cię, Jezu, prosimy o łaskę do dobrego i uświęcenia, przyjmij i racz wysłuchać także wszystkie inne nasze prośby...
(W ciszy przedstawiamy Jezusowi wszystkie własne prośby)
błagamy Cię o te łaski przez Twoje Najświętsze Przemienienie, przez Twoją mękę i śmierć, przez przyczynę i zasługi Najświętszej Twojej Matki i wszystkich świętych.

Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

Pieśń: Cudowny Boże

 1. Najsłodszy Jezu, Chryste nasz i Panie,
     Dziś prosim Ciebie usłysz to błaganie.
       Ref. Cudowny Boże, przez Twe Przemienienie
       Strapienia nasze obróć w pocieszenie,
       Obróć w pocieszenie.
 2. Umocnij słabych, smutnym daj wesele,
     Niech będziem zdrowi, w duszy i na ciele.
  Ref.Cudowny Boże...
 3. Niech w naszych domach mieszka święta zgoda,
     Niech je omija każda zła przygoda.
  Ref.Cudowny Boże...

4.Poszczęść nam, Panie, w polu i w oborze,
   Chroń od zarazy dobytek i zboże.

Czytanie próśb …..

PIEŚŃ

Czytanie próśb …..

PIEŚŃ

Czytanie Próśb …..

PIEŚŃ

 

 

KORONKA DO PRZEMIENIENIA:

             O Jezu, który będąc Bogiem, z miłości ku nam stałeś się człowiekiem, by nas zbawić, przemień zimne nasze serca, byśmy zawsze trwali w miłości ku Tobie.  Chwała Ojcu...

            O Jezu, który przemieniłeś się na Górze Tabor, by umocnić w Apostołach wiarę w Twoje Bóstwo, pomnóż w nas wiarę, byśmy w niej żyli i w niej umierali.  Chwała Ojcu...

            O Jezu, który w czasie Ostatniej Wieczerzy przemieniłeś chleb i wino w Ciało i Krew Twoją przenajświętszą, przemień nas, abyśmy pragnęli często i godnie przyjmować Ciebie w Komunii Świętej.   Chwała Ojcu...

            O Jezu, który w czasie swojej męki modliłeś się za nieprzyjaciół, przemień nasze serca, byśmy znosili cierpliwie krzyże, a wszystkie krzywdy chętnie przebaczali.  Chwała Ojcu...

            O Jezu uwielbiony po swym zmartwychwstaniu, racz wysłuchać naszych próśb i przemień wszystkie utrapienia nasze w zbawienne radości, zgodnie z Twoją przenajświętszą wolą.  Chwała Ojcu...

          

  Módlmy się:

Przedwieczny Synu Boga żywego, nasz Panie Jezu Chryste! Ofiarujemy Ci te modlitwy jako wyraz naszego oddania się Tobie. Zmiłuj się nad nami grzesznymi, a przez swoje Przemienienie racz wysłuchać wszystkich naszych próśb, które z ufnością do Ciebie zanosiliśmy w czasie tej Nowenny. Racz też przemienić wszystkie utrapienia nasze w upragnione radości zgodnie z Twoją przenajświętszą. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

W: Amen.

 

 

LITANIA DO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO:

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami!

Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami!

Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!    

Jezu, przy wcieleniu Twoim przemieniony,

zmiłuj się nad nami

Jezu, Piotra, Jakuba i Jana na górę Tabor ze sobą
prowadzący, zmiłuj się ....

Jezu, którego twarz zajaśniała jak słońce, zmiłuj się ....

Jezu, którego szaty stały się białe, jak śnieg, zmiłuj się ....

Jezu, z Mojżeszem i Eliaszem o zejściu ze świata rozmawiający, zmiłuj się ....

Jezu, którego jasny obłok zasłonił przed uczniami, 

zmiłuj się ...

Jezu, któremu świadectwo dał Ojciec Przedwieczny, 

zmiłuj się ...

Jezu, który przykazałeś apostołom, żeby nie wyjawiali widzenia aż po Twoim zmartwychwstaniu, zmiłuj się ....

Jezu, na mękę Twoją z góry Tabor zstępujący, zmiłuj się ....

Jezu, w Najświętszym Sakramencie przemieniony, 

zmiłuj się ....

Jezu, chleb i wino w Ciało i Krew pod postaciami
sakramentalnymi przemieniający, zmiłuj się ....

Jezu, pokarmie najświętszy, który dajesz życie, 

zmiłuj się ....

Jezu, przy męce Twojej przemieniony, zmiłuj się ....

Jezu, przy śmierci Twojej okrutnie przemieniony, 

zmiłuj się ....

Jezu, przy Zmartwychwstaniu Twoim przemieniony, 

zmiłuj się ....

Jezu, który przemieniony w ogrodnika ukazałeś się płaczącej Magdalenie, zmiłuj się ....

Jezu, który przemieniłeś się w podróżnego przed uczniami idącymi do Emaus, zmiłuj się ....

Jezu, przy Wniebowstąpieniu Twoim przemieniony, 

zmiłuj się ....

Jezu, przemieniony, chwałą i godnością ukoronowany, 

zmiłuj się ....                   

Jezu, przemieniony, chwało i życie nasze, zmiłuj się ....

Jezu przemieniony, nadziejo nasza w ostatnim życia tchnieniu, zmiłuj się ....

Jezu przemieniony, dolegliwości naszego życia miłosiernie przemieniający, zmiłuj się ....

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 

przepuść nam Jezu!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 

wysłuchaj nas Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 

zmiłuj się nad nami!

 1. Korona złota na Jego głowie.
  W. Wyrażona znakiem świątobliwości i chwałą godności.

Módlmy się:

Boże, który w chwalebnym przemienieniu Syna Twego Jednorodzonego potwierdziłeś tajemnicę wiary świadectwem ojców, a głosem wychodzącym z jasnego obłoku objawiłeś swoje w nim upodobanie, * dozwól nam być współdziedzicami i współuczestnikami Jego chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

W: Amen.

 

 

OFIAROWANIE KORONKI:


   Przedwieczny Synu Boga Żywego, Panie Jezu Chryste, ofiaruję Tobie te modły do Przemienienia Twego. Zmiłuj się nade mną grzesznym a przez pięciorakie Przemienienie Twoje, przemień wszystkie moje zmartwienia i smutki w pocieszenie i radość!


Zachowaj mnie w zdrowiu! Przemień zawziętość i zazdrość moich nieprzyjaciół w przyjaźń i miłość! Przemień wszystko zło w dobro! Daj mi żywot wieczny i łaskę Twój ą świętą!

W: Amen.

Módlmy się:

   Panie Jezu! Przez pięciorakie Przemienienie Twoje racz się nade mną zmiłować i przemień Twój gniew i karanie w łaskę, miłosierdzie i błogosławieństwo! Przemień wszystkie dolegliwości, smutki i zmartwienia w pocieszenie i radość! Przemień wszystko zło w dobro, złość i nienawiść nieprzyjaciół w szczerość i przyjaźń! Racz wysłuchać mnie niegodnego, jeśli taka jest Twoja przenajświętsza wola. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W: Amen.

 

MODLITWA DO PANA JEZUSA PRZEMIENIAJĄCEGO

O najsłodszy i najmiłosierniejszy Jezu Przemieniający!
Ofiaruję Tobie to pokorne błaganie serca mego przez najłaskawsze Imię Twoje Jezus.

A proszę Cię o wysłuchanie i zmiłowanie Twe Boskie, który rzekłeś w Miłosierdziu Swoim:

„Jeżeli mnie o cokolwiek będziecie prosić w Imię Moje, to uczynię".

O Boże nasz litości niewysłowiona, proszę Cię z największą ufnością i wiarą, który wszystko możesz, Panie Wszechmogący, wysłuchaj mnie w tej modlitwie mojej. Panno Święta, Matko Miłosierdzia. Pocieszycielko i Opiekunko nasza!
Przez Niepokalane Poczęcie Twoje, przez miłość Trójcy Przenajświętszej, macierzyńskiej litości Twej błagam. Módl się za mną grzesznym, niegodnym, w tym smutku moim i racz nam łaskę i pomoc Syna Swego zjednać, któremu z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym, niech będzie cześć, chwała i dziękczynienie teraz, zawsze i przez wszystkie wieki wieków.

W: Amen.

 

 MODLITWA DO PANA JEZUSA PRZEMIENIAJĄCEGO:

Przedwieczny Synu Boga Żywego. Panie Jezu Chryste! Ofiarują ja Tobie te pacierze moje do Przemienienia Twego. Zmiłuj się nade mną grzesznym przez pięciorakie Twoje Przemienienie. Przemień wszystkie smutki, utrapienia, choroby w wesele i pociechy duszne. Przemień nieprzyjaciół, ich nienawiści, zazdrość w miłość. Przemień wszystko złe w dobre, a daj mi żywot wieczny i łaskę Swoją Najświętszą, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W: Amen.

 

CODZIENNA MODLITWA OFIAROWANIA SIĘ JEZUSOWI PRZEMIENIONEMU:

Najświętsze Oblicze Jezusa, uwielbiam Cię i kocham. Przez wstawiennictwo Maryi Niepokalanej poświęcam Ci dzisiejszy dzień i całe moje życie. W Jej przeczyste dłonie składam modlitwy, czyny i cierpienia tego dnia, aby zadośćuczynić i wynagrodzić za grzechy wszystkich stworzeń. Spraw, abym stał się Twoim apostołem. Zwracaj zawsze na mnie Twoje łagodne spojrzenie i spójrz na mnie miłosiernie, także w godzinie śmierci.

W: Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi...

 

MODLITWA DO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO:

 Panie Jezu Chryste, Syny Boży! Dobrze jest z Tobą przebywać, chodzić Twoimi ścieżkami, naśladować Twoje czyny i modlić się, jak uczyłeś. Spraw, niech nasze serca nie lękają się widzieć Cię tam, gdzie się pozwalasz odnaleźć; we wszystkich, którzy potrzebują pomocy i w każdym Twoim dziele. Niech żadne serce nie lęka się swej słabości, jeśli ma w Tobie tak wielkiego Wspomożyciela, a przyjmie ją w prawdzie i z pokorą. Niech odpowie na Twoją łaskawość, radosną modlitwą uwielbienia.

W: Amen.

 

MODLITWA DO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

Pozdrawiamy, czcimy i miłujemy Twoje Oblicze, o Jezu nasz kochany, prawdziwy wizerunku Boga żywego. Wpatrujemy się w Ciebie całą siłą dusz naszych i błagamy najpokorniej: wyciśnij w nas Twój Boski obraz. Dobry Jezu, ukryj nas w Twym Obliczu świętym, aby ono było nam obroną przeciw naszym nieprzyjaciołom.

W: Amen.

Przenajświętsze Oblicze Jezusa Chrystusa, ufamy Tobie!

  

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO OBLICZA:

Panie Jezu, Ty, który jesteś obliczem miłości wiecznej, Ty, który zechciałeś spoglądać na nas. Ty, który raczyłeś zesłać Ducha Świętego, jak zapach Twojej łaski i Twojego piękna, w nasze serca i serca wszystkich ludzi. Ty, który zechciałeś dotykać nas, by samemu zostać dotkniętym przez nas, i Ty, który dałeś się nam zasmakować w chlebie życia.

Napełnij nasze serca swoją łaską, i spraw, by spotkanie z Tobą w tym świętym miejscu, w którym wierni oddają cześć Twojemu Obliczu, przynosiło błogosławione owoce przemiany ludzkich serc oraz było zadatkiem niemierzonej radości oglądania Bożego Oblicza w niebie.

 1. Amen

  

AKT UWIELBIENIA OBLICZA JEZUSA

 Niech będzie Bóg uwielbiony

Niech będzie uwielbiony, Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek.

Niech będzie uwielbiony, Duch Święty Pocieszyciel.

Niech będzie uwielbiane, Najświętsze Oblicze Jezusowe.

Niech będzie uwielbione, Najświętsze Oblicze w majestacie i piękności.

Niech będzie uwielbione, Najświętsze Oblicze przemienione na Taborze.

Niech będzie uwielbione, Najświętsze Oblicze w trudach apostolskich.

Niech będzie uwielbione, Najświętsze Oblicze w krwawym pocie przy konaniu.

Niech będzie uwielbione, Najświętsze Oblicze w upokorzeniach podczas Męki.

Niech będzie uwielbione, Najświętsze Oblicze w chwale Zmartwychwstania.

Niech będzie uwielbione, Najświętsze Oblicze w blasku wiecznej chwały.

Niech będzie uwielbiony, Bóg w swoich aniołach i swoich świętych.

 

 

MODLITWA ZA CHORYCH:

Jezu, Twoja wola kieruje wszystkimi chwilami naszego życia. Tobie polecamy naszych chorych, aby wyprosić dla nich Twoje miłosierdzie i przemianę. Spraw, aby dzięki Twojej łasce odzyskali zdrowie i mogli uczestniczyć w życiu Kościoła świętego. Błagam Cię, o to Jezu, przez Twoje Święte Przemienienie, przez Twoją mękę, śmierć, przez przyczynę i zasługi Twojej Matki i wszystkich Świętych.

W: Amen.

 

MODLITWA DO PANA JEZUSA:

Tarczo i ochrono moja. Panie Jezu, zmiłuj się nade mną! Zasłoń mnie przed moimi nieprzyjaciółmi, tak jak sam osłoniłeś siebie wtedy, gdy Cię Żydzi chcieli ukamienować i zepchnąć z góry. Wówczas to Ty o Panie, swoją wszechmocą Boską zakryłeś ich oczy i niewidzialny przeszedłeś między nimi. Rozkaż Aniołowi Stróżowi, aby mnie strzegł i bronił od nieszczęść wszelkiego zła.

Jezu, Książę Pokoju, pociecho wszystkich utrapionych, ufających w Tobie, zmiłuj się nade mną! Daj mi łaskę i Twoje boskie błogosławieństwo, abym mógł żyć w zgodzie, miłości i jedności ze wszystkimi ludźmi na świecie. Daj mi serce mężne, nietrwożliwe, tak jak dałeś Dawidowi i Samsonowi! Daj mądrość i siłę! Broń mnie Twoją Boską mocą! W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

W: Amen.

 

STAROŻYTNA MODLITWA:

Gdy się na górze modląc przemieniłeś,
Moc Twoją Boską uczniom objawiłeś.

Ciebie wielbimy, światłość wiekuistą!

Tyś im ukazał promienie Twej chwały,
Jaśniejąc, świat nam rozjaśniłeś cały.

Ciebie wielbimy, światłość wiekuistą!

W wielkiej bojaźni uczniowie truchleli,
Gdy tak cudowne zjawisko ujrzeli.

Ciebie wielbimy, światłość wiekuistą!

Lecz gdy się ze snu ocknęli ciężkiego,
Lgną tym gorliwiej do triumfu Twego.

Ciebie wielbimy, światłość wiekuistą!

 

PRZEMIEŃ JEZU, PRZEMIEŃ:

W majestacie Królu niepojęty,
O cudowny Jezu, Boże święty,
Ty jaśniejesz jak słońce na niebie,
Pociesz, wspieraj nas w każdej potrzebie,
Przemień, Panie, niech się duch nasz wznosi,
Tam gdzie jasność Boża w Tobie lśni,
Hymn wdzięczności niechaj lud Twój głosi,
Wszak miłością serca nasze tli.
Na ziemi dusz naszych mieszkanie.
My do nieba Twego tęsknim Panie.
Przemień Jezu, przemień naszą dolę,
Wszak Ci służym, pełniąc Twoją wolę.
Ty jaśniejesz Jezu na Taborze,
Ukazując nam swą chwałę tu,
Daj nam wznieść się ku tej cudnej górze,
Gdy spoczniemy do wiecznego snu.

 

NA TABORZE CHWILA BŁOGA:

Na Taborze chwila błoga,
Przemienienie zbawcy Boga.
Twarz jasnością promienista,
Cudna postać Jezusa Chrysta.
Pierzchły trudy, życia znoje,
Apostołów niepokoje.
Padam przed Tobą w pokorze,
Wielbię Cię wszechmocny Boże!
Jezu pociesz, bym w katuszy
Nie obciążył grzechem duszy.
Ach, zwróć na mnie Twe spojrzenie
I zapewnij mi zbawienie!
Przemień w dobrych złych na ziemi.
Nie gardź prośbami naszymi.

 

 

MODLITWA DLA CHORUJĄCYCH:

Jezu, który na Taborze rozmawiałeś o swej Męce, nam cierpiącym, chorym, smutnym rzuć pociechy kwiat na ręce.

Jezu, który ukazałeś swą wspaniałą Boską chwałę, poprzez udział w Twych cierpieniach, przemień nasze życie całe.

Niech Twa dobroć nas umacnia, Twoja moc niech nas osłania. Daj oglądać Twe oblicze w brzasku chwały zmartwychwstania.

 

 

MODLITWA W WIELKIM CIERPIENIU:

Boże, naznaczyłeś mnie ciężkim krzyżem.

Tonę w morzu cierpienia, moje ręce i nogi uginają się, są słabe, przytłacza mnie moja ciężka praca, moja sytuacja materialna, moja chora rodzina.

Ale wierzę, Panie, że nie przyszedłeś burzyć, ale dopełnić. Że nie chcesz mnie złamać, ale umocnić. Wierzę, że kiedy moja moc gęstnieje, Twoja miłość jest ogniem. Daj mi Twój ogień, Panie.
Daj mi światło Twego Przemienienia. Przemień moje ciemności, zapal w nich Twego Ducha, abym mógł w Tobie trwać „aż dzień zaświta i gwiazda poranna wzejdzie w moim sercu”.

W: Amen.

 

MODLITWA ZA ZMARŁYCH:

Panie Jezu, obdarz zmarłych chwałą Twojego uwielbienia Ciała i spraw, abyśmy stali się kiedyś jej uczestnikami.
Panie Jezu Przemieniony, spraw, aby zmarli upodobnieni do Ciebie przez śmierć i pogrzeb mieli również udział w chwale Twego zmartwychwstania.
Chryste, Zbawicielu! Ty będąc posłusznym aż do śmierci zostałeś wywyższony po prawicy Ojca, dopuść prosimy naszych zmarłych do królestwa chwały.

Święty Boże, Ty ukoronowałeś Maryję na Królową niebios, spraw prosimy, aby zmarli radowali się na wieki w Twoim królestwie razem ze wszystkimi świętymi Twoimi.

W: Amen.

 

MODLITWA O PRZEMIANĘ ŚWIATA:

Co zapowiedział Pan na Taborze
wypełnił na Golgocie,
aby ukazać ludzkie życie
w jego przedziwnym splocie.

Ze szczytu chwały – szczyt cierpienia
ogarnął przyjaznym okiem
i blaskiem swego Przemienienia
rozświetlił grozę mroków.

Nie zostawiłeś nas bezradnymi
w niedoli grzechu i cierpienia,
lecz zajaśniałeś blaskiem ŁASKI
I TAJEMNICĄ PRZEMIENIENIA.

Panie – wierzymy – świat przemieniasz
Ty – pierwszy PRZEMIENIONY
i z światła, w światło lud prowadzisz
szczęśliwy – choć udręczony.

 

 

MODLITWA DZIĘKCZYNNA:

Jezu Przemieniający pragnę złożyć Ci serdeczne podziękowanie za łaskę, którą mnie obdarzyłeś. Przychodziłem przed Twój obraz, patrzyłem na Twą postać przemienioną chwałą i rozważałem tajemnicę Twego Przemienienia na Taborze. Poznałem, że Tobie mogę zawierzyć siebie i sprawy leżące mi na sercu.

 

ROZWAŻANIE:


Na górze Przemienienia, która stała się sanktuarium Pańskim, Apostołowie przeżyli głęboko obecność Boga. „Zobaczyli Jego chwałę”, a „z obłoku dał się słyszeć
głos: Ten jest Synem moim wybranym, Jego słuchacie” (Łk 9, 32-33).

Przeżyli również obecność świętych mężów Mojżesza i Eliasza, którzy rozmawiali z Jezusem „o Jego  odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie”. Przeżycie obecności Pana i jego Świętych dało im niewypowiedziana radość. Dlatego Piotr, gdy zobaczył, że Mojżesz i Eliasz „chcieli odejść od Jezusa”, zawołał: „Mistrzu! Dobrze nam tu być, rozbijemy tu trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”.

Historia zbawienia jest historia spotkań Boga z ludźmi. Rzec można, że w biegu historii zbawienia szczęście Mojżesza, jakie przeżywał on, gdy rozmawiał z Bogiem w namiocie, może i powinno stawać się naszym szczęściem. Spotkania, przemieni się w szczęście Piotra, jakie przeżywał w sanktuarium Swojego Pana Przemienionego i przemienia się w szczęście tych, którzy przychodzą na spotkanie do kościoła w Cmolasie. To spotkanie z Panem Przemienionym to: modlitwa, sakramenty, wspólnota, kapłaństwo.


           Zatem  „Dobrze nam tu być” (Łk 9, 33). Tu bowiem jest obecny duchowo „Bóg, który Ciało Swoje Ukrzyżowane i Zmartwychwstałe uczynił świątynia”: w nim był i będzie
nadal Bóg, który swój Przybytek wybrał, aby w Tajemnicy Przemienienia rozdawać hojnie swoje łaski. Bóg bowiem przez to miejsce prowadzi i nadal chce prowadzić nas
do jedynego sanktuarium w ojczyźnie niebieskiej.

Tym jedynym sanktuarium niebieskim będzie Sam „Pan Bóg Wszechmogący oraz Baranek”. Sanktuarium
niebieskie, jak objawił Chrystus Swojemu ukochanemu uczniowi Janowi, nie będzie potrzebowało „słońca ani księżyca, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampa
– Baranek”( Ap 21, 22 – 23 ). W sanktuarium niebieskim Bóg „zasiadający na tronie nad tymi, którzy wędrowali do Jego ziemskich sanktuariów rozciągnie namiot” i „nie
Bedą już pragnąc i nie porazi ich słońce ani żaden upał, bo paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze z ich oczu”(Ap 7, 15 -17). Bóg oglądany przez nas „twarzą w twarz” (Kor13,12) stanie się  ” wszystkim dla wszystkich” (2 Kor 5,28) i sam będzie naszym niebieskim sanktuarium.

 

 

     BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM

 

Przed błogosławieństwem, które kończy adorację, zwłaszcza kiedy ta jest krótka, można śpiewać tylko ostatnią część hymnu Sław, języku, tajemnicę, a mianowicie od słów: Przed tak wielkim Sakramentem... (DN 667-669). Można śpiewać inne hymny i pieśni eucharystyczne. Następnie celebrans wstaje i mówi:

K: Módlmy się.

 

Następuje krótka chwila milczenia, po której celebrans odmawia jedną z niżej podanych modlitw.

 

K: Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, * abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 W: Amen.

 

 Albo:

 K: Panie Boże, wierzymy i wyznajemy, że Jezus Chrystus narodzony z Dziewicy Maryi i umęczony na krzyżu jest obecny w Najświętszym Sakramencie, * spraw, abyśmy z tego Boskiego źródła czerpali łaskę wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 W: Amen.

 

Albo:

 K: Panie Boże, daj nam godnie wielbić, ukrytego w Najświętszym Sakramencie, Twojego Syna, który został za nas zabity jak baranek, * abyśmy mogli oglądać Go w wiecznej chwale. Który żyje i króluje na wieki wieków.

 W: Amen.

 

Albo:

 K: Boże, Ty nam dałeś prawdziwy Chleb z nieba, spraw, abyśmy mocą duchowego pokarmu zawsze żyli w Tobie * i w dniu ostatecznym chwalebnie zmartwychwstali. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 W: Amen.

 

Albo:

 K: Boże, nasz Ojcze, oświeć nasze serca światłem wiary i rozpal ogniem miłości, abyśmy w duchu i prawdzie z całym oddaniem wielbili Chrystusa, * którego w tym Sakramencie wielbimy jako naszego Boga i Pana. Który żyje i króluje na wieki wieków.

 W: Amen.

 

Albo:

K: Boże, Ty nas odnawiasz przez Najświętszy Sakrament, niech On napełni nasze serca słodyczą Twojej miłości * i pomoże dążyć do niewypowiedzianych bogactw Twojego Królestwa. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 W: Amen.

  

Albo (zwłaszcza w okresie wielkanocnym):

 K: Boże, Ty przez paschalne misterium Chrystusa odkupiłeś wszystkich ludzi, zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia, * abyśmy nieustannie czcząc tajemnicę naszego zbawienia, mogli osiągnąć jego owoc. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 W: Amen.

 

Albo (po śpiewie Tantum ergo):

 K: Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti, tribue, quaesumus, ita nos Corporis et Sanquinis tui sacra misteria venerari, * ut redemptionis tuae fructum in nobis iugiter sentiamus. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

 W: Amen.

 

Po modlitwie kapłan lub diakon, włożywszy welon, przyklęka, wstaje, bierze monstrancję lub puszkę i w milczeniu czyni znak krzyża nad ludem.

 

SCHOWANIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

 

Po błogosławieństwie, ten sam kapłan lub diakon, który błogosławił, albo inny kapłan lub diakon, chowa Najświętszy Sakrament w tabernakulum, przyklęka i odchodzi.

W tym czasie lud, stosownie do okoliczności, wykonuje jakąś aklamację lub śpiewa odpowiednio dobraną pieśń.

Różaniec na dziś

 

Tajemnice Radosne

 

 • Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
 • Nawiedzenie świętej Elżbiety
 • Narodzenie Pana Jezusa
 • Ofiarowanie Jezusa w Świątyni
 • Odnalezienie Jezusa w Świątyni

 

"Ci, którzy kochają różaniec, to są ci, co ratują świat"

 

Ochrona zabytków

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zabytkowy kościół. pw. Przemienienia Pańskiego w Cmolasie

 

Godziny otwarcia:

 

1) W  sezonie turystycznym od kwietnia do sierpnia w każdą sobotę i niedzielę od godz. 9.00 – 18.00. Poza sezonem turystycznym od września do marca obiekt czynny po wcześniejszej rezerwacja drogą telefoniczną 17 283 77 04 lub parafiacmolas@gmail.com).

 

2) Zwiedzanie w grupie z przewodnikiem (konieczna wcześniejsza rezerwacja drogą telefoniczną lub mailową).

 

3) Turyści indywidualni mogą skorzystać z pełnej oferty obiektu wraz z usługą przewodnicką w czasie uroczystości odpustowych 5-6 sierpnia  – o ustalonej stałej porze tj. 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 godz. Zwiedzanie w innym terminie z przewodnikiem  (konieczna wcześniejsza rezerwacja drogą telefoniczną lub mailową).