Liturgiczna Służba Ołtarza

„Kiedy mali chłopcy i młodzieńcy pełnią służbę ołtarza z radością i entuzjazmem , dają swoim rówieśnikom wymowne świadectwo doniosłości i piękna Eucharystii” (Jan Paweł II)

Ministrant, lektor i animator jest: dobrym uczniem i uczynnym kolegą, dającym przykład chrześcijańskiego zachowania w kościele, w szkole i w domu rodzinnym.

 

Kościół już od początku swojego istnienia dbał o to, by liturgia szczyt i źródło jego życia, była sprawowana w należytym porządku i pobożnie. Już w starożytności byli ludzie specjalnie wyznaczeni którzy pomagali następcom apostołów w sprawowaniu pamiątki Świętej Ofiary. Z rozwojem chrześcijaństwa i wzrostem liczby wiernych nauce Chrystusa liczba usługujących kapłanom się z powiększyła, obecnie każda wspólnota parafialna posiada grono wyznaczonych i przygotowanych osób które pomagają kapłanom przy sprawowaniu Najświętszej Eucharystii, Liturgiczna Służbę Ołtarza.

 

Służba liturgiczna w Kościele polskim to kilkadziesiąt tysięcy chłopców i dziewcząt ze szkoły podstawowej, średniej i szkół wyższych których można spotkać w każdej parafii również i nasza parafia może się nimi poszczycić. Szczególny wkład w obecny charakter Liturgicznej Służby Ołtarza w naszym kraju ma Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, założyciel Ruchu Światło-Życie, kierujący przez wiele lat Krajowym Duszpasterstwem Służby Liturgicznej.

 

W naszej parafii Liturgiczna Służba Ołtarza liczy około 80 osób. Ministranci stanowią znaczną część, bo  jest ich ponad czterdziestu, pozostałość stanowią lektorzy, którzy są u nas przyjmowani jeszcze w klasach szkoły podstawowej są oni jednak na tyle dojrzali, aby móc pełnić odpowiedzialna rolę przekazywania Słowa Bożego. Na dodatek mamy kompetentnych animatorów pełniących posługę od wielu lat.

 

Formacja ministrancka i lektorska przebiega w następujący sposób:

 • spędzanie czasu wspólnie podczas wyjazdów na wycieczki, ognisk itp.
 • spotkania formacyjne w każdy wtorek przed mszą święta dla ministrantów i lektorów.
 • na dodatek jednorazowo w miesiącu odbywają się spotkania dla starszych lektorów.
 • msze z wyłącznym udziałem całej liturgicznej służby
 • udział w zawodach organizowanych dla ministrantów i lektorów
 • Spotkania formacyjne trwają przez cały rok szkolny w tym też czasie organizowany jest konkurs dla najbardziej zasłużonych ministrantów którzy w ciągu całego roku okazali się wyjątkowo skrupulatni i gorliwi w wypełnianiu swoich obowiązków.

Zasady jakie powinien znać i wypełniać każdy ministrant

 • Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
 • Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
 • Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
 • Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
 • Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
 • Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
 • Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
 • Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

 

Co roku odbywają się przyjęcie nowych ministrantów chcących służyć Bogu w Świętej Liturgii. Od października aspiranci mają organizowane spotkanie w poniedziałki o godz. 16.00 na których pod okiem księdza i animatorów zdobywają odpowiednią wiedzę i uczą się funkcji pełnionych przy ołtarzu aby w 4 tygodniu wielkiego postu zostali przyjęci do grona ministrantów.

Aby zostać kandydatem na ministranta należy spełnić warunki:

 • Ministrantem może zostać każdy chłopiec, który jest ochrzczony i odznacza się poprawną postawą.
 • Po odpowiednim przygotowaniu kandydaci zostaną przyjęci do grona ministrantów.

Na dodatek każdy aspirant musi opanować:

 • liturgię teoretyczną
 • historie patronów
 • hymn
 • modlitwy ministranta przed mszą i po mszy
 • liturgię praktyczna

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na spotkania!

opracował: Bartosz Pastuła

Opiekunowie

ks. Robert Firek