Małżeństwo

Wszystkie potrzebne informacje dotyczące przygotowania do sakramentu małżeństwa.

Narzeczeni, którzy planują przyjęcie sakramentu małżeństwa mają obowiązek zgłosić się
do kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed datą ślubu celem spisania protokołu
przedmałżeńskiego. Na to spotkanie winni przynieść:

 1. Świadectwo chrztu i bierzmowania (ważne jest pół roku od daty jego wystawienia)
 2. Świadectwo katechizacji przedmałżeńskiej – 
  KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI MOŻNA ODBYĆ W NASZEJ PARAFII NA WIOSNĘ (SZCZEGÓŁY W BIEŻĄCYCH OGŁOSZENIACH).
  LUB W INNEJ PARAFII KTÓRA ORGANIZUJE KATECHEZY PRZEDMAŁŻEŃSKIE
 3. Zaświadczenie katechizacji przedślubnej (3 spotkania, 1 raz w miesiącu).
  GDZIE NA KATECHEZY PRZEDŚLUBNE
 4. Indeks formacji młodzieży (INDEKS BIERZMOWANIA) lub świadectwa uczestnictwa w katechizacji szkolnej
 5. Dokumenty z USC
 6. Dowody osobiste

Sakramentu małżeństwa nie błogosławimy w piątki

O innych koniecznych dokumentach, narzeczeni zostaną poinformowani podczas spotkania
w kancelarii.

PARAFIALNY KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI MOŻE BYĆ ZASTĄPIONY DNIEM SKUPIENIA LUB
REKOLEKCJAMI DLA NARZECZONYCH, PROWADZONYMI W DOMU REKOLEKCYJNYM
DIECEZJI RZESZOWSKIEJ

Teologiczna wykładnia małżeńska

Bóg, który jest miłością i stworzył człowieka z miłości, powołał go także
do miłości. Stwarzając mężczyznę i kobietę, powołał ich w małżeństwie do głębokiej wspólnoty
życia i miłości, tak, że „już nie są dwoje, lecz jedno ciało” (Mt 19,6). Błogosławiąc im, Bóg
powiedział: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się” (Rdz 1,28).
Przymierze małżeńskie mężczyzny i kobiety zostało ustanowione przez Stwórcę i wyposażone
we własne prawa. Z natury jest ono nastawione na dobro małżonków, a także na zrodzenie
i wychowanie potomstwa. Przymierze małżeńskie jest według pierwotnego zamysłu Boga
nierozerwalne, jak sam oświadcza Jezus Chrystus: „Co więc Bóg złączył, tego człowiek
niech nie rozdziela” (Mk 10,9).


Z powodu grzechu pierworodnego, którego skutkiem było zerwanie pierwotnej komunii mężczyzny
i kobiety, danej przez Boga, związek małżeński jest często zagrożony niezgodą i niewiernością.
Jednakże Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu nie odmawia mężczyźnie i kobiecie swej
łaski, aby mogli urzeczywistnić jedność ich życia według pierwotnego zamysłu Bożego.
Jezus Chrystus przywrócił pierwotny porządek zamierzony przez Boga i daje łaskę
do przeżywania małżeństwa w nowym – sakramentalnym wymiarze, które jest znakiem Jego
oblubieńczej miłości do Kościoła: „Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował swój Kościół” (Ef
5,25)


Zgoda małżeńska (przysięga) jest wyrażeniem przez mężczyznę i kobietę woli do wzajemnego
i trwałego oddania się, w celu życia w przymierzu wiernej i płodnej miłości. Ponieważ zgoda
„stwarza małżeństwo”, jest ona nieodzowna i niezastąpiona. Aby małżeństwo było ważne, zgoda
musi mieć za przedmiot prawdziwe małżeństwo, być aktem ludzkim, świadomym i wolnym,
podjętym nie pod przemocą czy przymusem.


Sakrament małżeństwa rodzi między małżonkami węzeł wieczysty i wyłączny. Zgoda, przez którą
małżonkowie oddają się sobie i przyjmują wzajemnie, zostaje przypieczętowana przez samego
Boga. Dlatego zawarte i dopełnione małżeństwo osób ochrzczonych nie może być nigdy
rozwiązane. Ponadto sakrament ten udziela małżonkom koniecznej łaski do osiągnięcia w życiu
małżeńskim świętości oraz odpowiedzialnego przyjęcia dzieci i ich wychowania.